- Cô Nguyễn Thị Tuyết  - Tổ trưởng chuyên môn                                                                      

 

- Nguyễn Thị Thanh - Giáo viên                                                                                   

- Đào Thị Thanh - Giáo viên 

- Nguyễn Thị Quế  - Giáo viên 

- Nguyễn Thị Thanh B - Giáo viên

- Hồ Thị nga - Giáo viên 

- Nguyễn Thị Lĩnh - Giáo viên 

- Đặng Thị Minh Diễn 

- Nguyễn Thị Minh Huệ 

- Kiều Yến Thanh